• گیم پلی ساده و آرامش بخش
  • ضربه زدن و کشیدن انگشت برای کمک به رشد شهرستان خود به یک کلان شهر!
  • رشد بی نهایت شهر خود، آپدیت دائمی اجزا به طور خودکار و به طور مداوم
  • ساخت ساختمان های جدید بیش موارد قدیمی برای افزایش شادی و پاداش بیشتر
  • افزایش تولید با داشتن کارناوال و دادن بستنی رایگان
  • گردشگری دوستان، جذب دوستان برای کمک به رشد و سفارشی کردن شهر شما
  • اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات هوشمندانه
  • امکان بازی در هر جا!  بهترین شبیه ساز شهر در جهان رایگان