• امکان تشکیل اتحاد و تعامل با بازیکنان دیگر
  • سفارشی سازی و ارتقاء ساختمانها
  • تجهیز قهرمانان به انواع به سلاح های پیشرفته
  • دارای انواع ماموریت ها و دستاورد های مختلف
  • کسب دستاوردهای جدید و جوایز شگفت انگیز
  • ساخت پایگاه دفاعی و ساختمانهای جدید